آزمون تخصصی مؤسسه آموزش عالی امام رضا برگزار می‌شود