برگزاری مناظره نقش علوم انسانی در تمدن اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی