با جدیت و قاطعیت جلوی فروش آزادانه مشروبات الکلی در گناوه را بگیرید