مسابقات علمی و عملی موجب ارتقاء دانش و مهارت دانش آموزان خواهد شد