سومین جلسه ستاد بازیهای المپیک و پارالمپیک برگزار شد