بهترین راه مقابله با ماهواره، احیای روضه‌های خانگی است