طرح جمع آوری فروشندگان مواد مخدر در میدان امام حسین(ع)