مدیرکل ارشاد اسلامی گلستان: هنر تئاتر استمرار دارد