اساتید نمونه سازمان عقیدتی سیاسی ارتش معرفی و تجلیل شدند