ظرف ۶ ماه تمام ایستگاه های اتوبوس رشت مسقف سازی می‌شوند