راه اندازی اولین مرکز ارزیابی ساختار پا در پژوهشگاه تربیت بدنی