معلمان مطالبات خود را از راه‌های قانونی پیگیری کنند