ترانزیت نخستین محموله مازوت از بندر لنگه به کشورهای جنوبی خلیج فارس