امضا قرارداد تامین الکترو موتور ضدانفجار گاز در نمایشگاه بیستم