«شیشه» باعث می‌شود فرد به جای میوه سر فرزند خود را ببرد