تدوین دستورالعمل معاینات پزشکی حج تمتع دردستورکار/بدنبال افزایش اعزام ها هستیم