اخوانی ها به جای تکیه بر اسلام، به کمک غرب چشم دوختند