از استاد احمد سمیعی گیلانی پدر ویرایش ایران تجلیل می شود