آغاز بزرگترین رویداد فرهنگی کشور با وجود غرفه‌های خالی