عراقچی: سوء تفاهمی درباره توافق ژنو و بیانیه سوئیس به وجود آمده است