نگرانی بیماران پیوندی از کمبود دارو/ وزارت بهداشت: حل شد