ظریف: کار زیادی باقی مانده است اما کار برای سرزمین دلیران مایه افتخار من است