اهداف اوباما از دعوت رهبران عرب حاشیه خلیج فارس به واشنگتن