ميانگين زمان رسيدگی پرونده ها در دادسرای شهرستان شاهرود ۴۷روز است