تیم اداره کشور باید متدین و وفادار به انقلاب و اسلام باشد.