ارائه 700 سخنرانی علمی در بزرگترین گردهمایی جراحان کشور