فرماندار چابهار: مردم مهمترین سرمایه اجتماعی دولت یازدهم است