نگرانیم دولت فکت شیت آمریکایی را پذیرفته باشد/ با نزدیک شدن به انتخابات، شاید برخی تحریم ها برداشته ش