همه تحریم های ملی و کشورها به صورت یکجا برداشته می شود /امکان رسیدن به توافقی خوب تا 10 تیر وجود دارد