برداشتن سقف پذیرش ریالی مراکز فیزیوتراپیست‌های طرف قرارداد