آیا بازار خودرو رونق میگیرد/وام خرید خودرو 15 میلیون تومان شد