دعوت آیان از علی مرادی برای حضور در کنگره فدراسیون جهانی