افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري خارجي در بخش صنايع معدني ايران