با لج ولج بازی مشکل پخش تیزرهای سینمایی حل نمی شود