سفر پادشاه مراکش به امارات و دیدار با ولیعهد ابوظبی