۲۳ مجروح و یک کشته حاصل واژگونی یک دستگاه اتوبوس بود