خیرین بیش از 15 میلیارد ریال به ایتام کمیته امداد داراب کمک کردند