21 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان قزوین خریداری شد