رمان می‌نویسم که خوانده شود/ داستان فلسفی نوشتن هنر نیست/ به داستان تمیز و پاک معتقدم