وکیل علی مطهری: تحقیقات مقدماتی پرونده موکلم روبه پایان است