موسوی بجنوردی: از نگاه پیامبر(ص)، بخشش در قضاوت بر مجازات مقدم است