رکورد عجیب کاپیتان پرسپولیس/ نوری مرد بازیهای شش گله قرمزپوشان