ساخت بلندترین پل معلق خاورمیانه در مشکین شهر - اردبیل