تخصیص اعتبارات به بخش آب و خاک روند جهشی داشته است