انتقاد معلولان ذهنی ازلغو سفرهای برون مرزی/ امید و انگیزه ما از بین رفت