قطعی آب شهر زنجان به علت اصلاح و بازنگری در تامین منابع آب است