قدرداني از مديرعامل بانک شهر در حمايت از مدارس زيست‌محيطي