تغییر استراتژی جنگ، با اصرار هاشمی از دلایل اصلی سقوط فاو بود