عدم توافق و توافق بد در مذاكرات برای ایران وضعیتی یكسان دارد