بازدید مدیرعامل آبفا کشور از تاسیسات آب‌شیرین‌کن در هرمزگان